Regulamin strony internetowej

Anna Kubica – Dwupunkt, Metoda dwupunktowa

https://annakubica.com/
(„Serwis”)

1. Definicje

Właściciel serwisu: Anna Kubica Prosperity, z siedzibą 43-100 Tychy, ul. Kopernika 40/5, NIP: 6462135660; adres e-mail: kontakt@annakubica.com oraz wydawnictwoprosper@gmail.com

Serwis – internetowy serwis informacyjny pozwalający Użytkownikowi zapoznanie się z możliwościami usług.

Adres internetowy Serwisu: https://www.annakubica.com

Organizator i Prowadząca: Anna Kubica Prosperity, świadcząca usługi polegające na prowadzeniu wydarzeń/ warsztatów/ kursów/ medytacji/ sesji.

Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 18 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna dokonująca zapisu na wydarzenie/warsztaty/kurs/medytacje/sesje indywidualną za pomocą Serwisu.

Uczestnik – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 18 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna biorąca udział wydarzeniu/warsztatach/kursie/medytacji/sesji indywidualnej.

Sesja indywidualna przez telefon – spotkanie na odległość za pośrednictwem połączenia telefonicznego, a w przypadku połączenia poza Polską, połączenie telefoniczne przez What’sApp – w obu przypadkach bez użycia kamery.

Wydarzenie/warsztaty/kurs/medytacje/sesja: wydarzenie rozrywkowe z oznaczonym dniem lub okresem świadczenia usługi zakomunikowane na stronie Serwisu oraz w wiadomości wysłanej do Użytkownika w odpowiedzi na przesłane zapytanie lub poprzez formularz zgłoszeniowy przez stronę Serwisu.

 

2. Postanowienia ogólne

 1. Z chwilą wypełnienia i wysłania zgłoszenia w Serwisie, Użytkownik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości i w pełni akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z postanowieniami Regulaminu, Anna Kubica Prosperity ma prawo odmówić Użytkownikowi świadczenia usług.
 2. Każdy użytkownik Internetu może swobodnie przeglądać zawartość Serwisu.
 3. Do korzystania z Serwisu wymagane są standardowe urządzenia oraz oprogramowanie, pozwalające na przeglądanie stron WWW.
 4. Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu tylko w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. Anna Kubica Prosperity zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług oraz usunięcia danych w przypadku złamania przez Użytkownika prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Anna Kubica Prosperity zastrzega sobie prawo do zmiany terminu wydarzenia/warsztatów/kursu/medytacji/sesji zarówno tych prowadzonych na żywo na sali, jak i tych prowadzonych w formie na żywo online, ze względów technicznych lub organizacyjnych.
 6. Użytkownik serwisu lub inna osoba, chcąc stać się Uczestnikiem, korzysta z formularza zgłoszenia chęci swojego udziału – formularz znajduje się na stronie https://www.annakubica.com w pozycji ZAPISZ SIĘ. Istnieje też możliwość przesłania zgłoszenia mailem.
 7. Regulamin w całości dotyczy zarówno wydarzeń/warsztatów/kursów/medytacji/sesji w formie online jak i tych prowadzonych na żywo na sali.
 8. Indywidualne sesje przez telefon wymagają najpierw krótkiej rozmowy, podczas której Anna Kubica Prosperity ustali, czy podejmie się przeprowadzenia sesji. Anna Kubica Prosperity może odmówić przeprowadzenia sesji indywidualnej bez podania przyczyny odmowy. Na sesję indywidualną można umówić się ustalając konkretną datę oraz godzinę spotkania. Sesja indywidualna odbędzie się tylko w przypadku dokonania wpłaty zadatku określonego w przesłanej przez Anna Kubica Prosperity wiadomości e-mail na adres mailowy Uczestnika sesji. Uczestnik sesji zobowiązuje się do przestrzegania treści zawartej w przesłanej wiadomości e-mail, która to treść zostanie indywidualnie dopasowana przez Anna Kubica Prosperity do potrzeb danej sesji. Ponieważ strona internetowa https://www.annakubica.com nie sprzedaje produktów ani usług oraz w przypadku każdej sesji zostanie ustalona dokładna data i godzina sesji, to zgodnie z zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta – w tej sytuacji nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość z uwagi na wcześniej już oznaczony termin sesji indywidualnej. Anna Kubica Prosperity zastrzega sobie prawo do wykonania połączenia telefonicznego z numeru zastrzeżonego. Sesja indywidualna odbywa się bez użycia kamery.
 9. Uczestnik zapisany na jakiekolwiek wydarzenie/warsztaty/kurs/medytacje/sesję wpłaca zadatek na zasadach i warunkach określonych w wiadomości e-mail przesłanej przez Anna Kubica Prosperity celem rezerwacji miejsca.
 10. Dokonanie wpłaty jest równoznaczne z akceptacją zasad i postanowień niniejszego Regulaminu.
 11. Uczestnik zapisany na jakiekolwiek wydarzenie/warsztaty/kurs/medytacje/sesję, który dokonał wpłaty zadatku celem rezerwacji miejsca, nie może przekazywać osobom trzecim swojej rezerwacji bez poinformowania o tym fakcie Anna Kubica Prosperity co najmniej 5 dni roboczych przed wskazaną datą wydarzenia.
 12. Osoby zapisujące się na jakiekolwiek wydarzenie/warsztaty/kurs/medytacje/sesję, które wpłacają zadatek, wyrażają tym samym zgodę na zasadę braku możliwości zwrotu wpłaconego zadatku. Zadatek jest bezzwrotny, ponieważ jest gwarancją rezerwacji miejsca dla wpłacającego. Ponadto ponieważ strona internetowa https://www.annakubica.com nie sprzedaje produktów ani usług to zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta – w tej sytuacji nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość z uwagi na wcześniej już oznaczony termin wydarzenia.
 13. Anna Kubica Prosperity zastrzega sobie prawo do wyboru oraz w każdej chwili do zmiany platformy do prowadzenia wydarzeń/warsztatów/kursów/medytacji w formie online.
 14. Anna Kubica Prosperity zastrzega sobie prawo do zmiany adresu miejsca oraz daty wydarzenia/warsztatów/kursów/medytacji.
 15. Żadna treść przedstawiana podczas wydarzenia/warsztatów/kursu/medytacji/sesji indywidualnej, nie jest rekomendacją do rezygnacji z tradycyjnej opieki lekarskiej oraz do samowolnej rezygnacji z przyjmowanych leków. Każdy zapisujący się Uczestnik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że nie będzie w żaden sposób leczony.
 16. Każdy Uczestnik wydarzenia/warsztatów/kursu/medytacji prowadzonych na żywo na sali otrzyma przed rozpoczęciem do przeczytania, zapoznania się i obowiązkowego podpisania oświadczenie o pełnej odpowiedzialności za siebie podczas oraz po zakończeniu  wydarzenia/warsztatów/kursu/medytacji  – jest to warunek udziału. W przypadku odmowy Uczestnika podpisania tego oświadczenia, Anna Kubica Prosperity ma prawo odmówić Uczestnikowi udziału, pomimo wpłaconej opłaty. W takiej sytuacji wpłata nie podlega zwrotowi.
 17. Każdy uczestnik wydarzenia/warsztatów/kursu/medytacji prowadzonych online otrzyma w wiadomości mailowej z informacjami organizacyjnymi informację do przeczytania i zapoznania się o pełnej odpowiedzialności za siebie podczas oraz po zakończeniu wydarzenia/warsztatów/kursu/medytacji – jest to warunek udziału. Dokonując wpłaty za wydarzenie/warsztaty/kurs/medytacje, a tym samym deklarując i potwierdzając swój udział, Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z tymi informacjami oraz, że je w pełni akceptuje.
 18. Wszystkie wydarzenia/warsztaty/kursy/medytacje prowadzone są w formie przedstawiania ogólnych informacji. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Anna Kubica Prosperity nie posiada i nie musi posiadać wiedzy na temat osobistych reakcji uczestników i nie ponosi odpowiedzialności za rozwiązanie jakiegokolwiek problemu osobistego Uczestnika. Wydarzenia/warsztaty/kursy/medytacje nie mają charakteru leczącego.
 19. Informacje o możliwych rezultatach są przedstawione w Serwisie w oparciu o doświadczenia niektórych osób. Anna Kubica Prosperity nie może zagwarantować, że każdy Użytkownik / Uczestnik osiągnie takie same lub podobne rezultaty.
 20. Uczestnik deklaruje pełną odpowiedzialność za wykorzystywanie informacji przedstawionych podczas wydarzenia/warsztatów/kursu/medytacji/sesji.
 21. Uczestnik rozumie i akceptuje, że podczas wykonywania ćwiczeń mogą wystąpić reakcje emocjonalne oraz reakcje fizycznego ciała. Uczestnik rozumie i akceptuje, że mogą uruchomić się emocje związane z nierozwiązanymi sprawami z przeszłości, które mogą być postrzegane przez Uczestnika jako skutki uboczne wykonywanych ćwiczeń. Uczestnik akceptuje, że takie reakcje mogą mieć miejsce nawet po zakończeniu wydarzenia/warsztatów/kursu/medytacji/sesji.
 22. Uczestnik akceptuje, że przedstawiane podczas wydarzenia/warsztatów/kursu/medytacji/sesji informacje nie służą do diagnozowania, leczenia lub zapobiegania chorobom i zaburzeniom psychicznym i emocjonalnym oraz nie zastępują leczenia medycznego.
 1. Uczestnik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że nie jest w żaden sposób leczony podczas wydarzenia/warsztatów/kursu/medytacji/sesji oraz, że nie otrzyma żadnych wskazówek dotyczących leczenia siebie lub osób trzecich.
 2. Uczestnik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, iż przeciwwskazaniem do wzięcia udziału w wydarzeniu/warsztatach/kursie/medytacji/sesji jest schizofrenia i inne zaburzenia zdiagnozowane jako choroby psychiczne.
 3. Uczestnik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Anna Kubica Prosperity nie ponosi odpowiedzialności za osobiste rzeczy zagubione podczas wydarzenia/warsztatów/kursu/medytacji.
 4. Uczestnik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że jest odpowiedzialny za korzystanie z sali oraz innych pomieszczeń i urządzeń na terenie miejsca, w którym przebywa podczas wydarzenia/warsztatów/kursu/medytacji, co w rezultacie przenosi na Uczestnika odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia jego ciała oraz ewentualne szkody powstałe na mieniu, z którego Uczestnik korzysta.
 5. Uczestnik oświadcza, że ponosi całkowitą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia podczas trwania wydarzenia/warsztatów/kursu/medytacji/sesji.
 6. Uczestnik akceptuje, że Anna Kubica Prosperity nie wyraża zgody na nagrywanie wydarzenia/warsztatów/kursu/medytacji/sesji na jakichkolwiek nośnikach informacji oraz nie wyraża zgody na robienie zdjęć podczas prowadzenia wydarzenia/warsztatów/kursu/medytacji/sesji ze względu na ochronę prywatności wszystkich pozostałych uczestników.
 7. Uczestnik akceptuje, że Anna Kubica Prosperity sama decyduje o sposobie prowadzenia wydarzenia/warsztatów/kursu/medytacji/sesji.
 8. Uczestnik akceptuje, że Anna Kubica Prosperity nie może zagwarantować indywidualnego podejścia do każdego Uczestnika podczas prowadzenia wydarzenia/warsztatów/kursu/medytacji/sesji.
 9. Podczas wydarzenia/warsztatów/kursu/medytacji/sesji obowiązuje zakaz zbierania jakichkolwiek danych osobowych pozostałych Uczestników w formie pisemnej.
 10. Użytkownik / Uczestnik akceptuje, że wszystkie szczegółowe informacje dotyczące warunków wydarzenia/warsztatów/kursu/medytacji/sesji indywidualnej, zarówno w formie online jak i w formie na żywo na Sali, zostaną Użytkownikowi / Uczestnikowi przesłane w wiadomości e-mail dotyczącej danego wydarzenia/warsztatów/kursu/medytacji/sesji indywidualnej. Zawartość i treść tej wiadomości stanowi warunki udziału w danym wydarzenia/warsztatów/kursu/medytacji/sesji indywidualnej.
 11. Korespondencja bezpośrednia za pomocą wiadomości e-mail odbywa się za pośrednictwem adresu mailowego kontakt@annakubica.com i każdego innego adresu mailowego, którego Anna Kubica Prosperity zdecyduje się użyć jako adres mailowy zsynchronizowany z adresem kontakt@annakubica.com (jako jedna skrzynka odbiorcza i nadawcza).
 12. Anna Kubica Prosperity zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, bez podania przyczyny oraz w jakimkolwiek czasie.

  3. Zasady korzystania z Serwisu

  1. Serwis umożliwia Użytkownikowi zorientowanie się w ogólnej informacji na temat działalności prowadzonej przez Anna Kubica Prosperity.
  2. Serwis zawiera informacje o opłatach, natomiast nie jest platformą sprzedażową ani sklepem.
  3. W Serwisie nie dokonuje się żadnych zakupów ani transakcji.
  4. Zapisy realizowane są po otrzymaniu przez Anna Kubica Prosperity informacji wysłanej przez Użytkownika za pośrednictwem formularza dostępnego w serwisie https://www.annakubica.com. Dopuszcza się przyjęcie zgłoszenia udziału przez Użytkownika poprzez wysłanie wiadomości e-mail z adresu mailowego Użytkownika.
  5. Informacje o cenach brutto znajdują się na stronie Serwisu i są podane w złotych polskich.
  6. Informacje o terminach, miejscu i szczegółach płatności zostaną podane w wiadomości e-mail wysłanej przez Anna Kubica Prosperity na adres mailowy osoby, która przesłała swoje zgłoszenie.
  7. Anna Kubica Prosperity zastrzega sobie prawo do anulowania już opłaconego lub jeszcze nie opłaconego zgłoszenia, jeżeli zostały naruszone zasady Regulaminu oraz w sytuacji, w której osoba zapisana nie przestrzega prawa, zachowuje się w sposób agresywny lub naruszający dobra osobiste Anna Kubica Prosperity. W takim przypadku wpłacony zadatek nie zostanie zwrócony.
  8. Dokonując zgłoszenia udziału przez formularz zgłoszeń lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymanie wiadomości mailowej od Anna Kubica Prosperity ze szczegółami dotyczącymi wydarzenia/warsztatów/kursu/medytacji/sesji indywidualnej.
  9. Użytkownik nie może wypełnić formularza w imieniu osoby trzeciej ani napisać w jej imieniu wiadomości, a jeśli to zrobi, przenosi to na niego odpowiedzialność za wszystkie konsekwencje prawne z tym związane.
  10. Wysyłając zgłoszenie poprzez Formularz lub Email Użytkownik akceptuje zasady i postanowienia niniejszego Regulaminu.

  4. Zasady korzystania z warsztatów/kursów/medytacji prowadzonych w formie online

  1. Anna Kubica Prosperity ma prawo do wyboru i zmiany platformy do prowadzenia warsztatów/kursów/medytacji w formie online.
  2. Treść warsztatów/kursów/medytacji w formie online podlega ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
  3. Zasady dostępu do nagrań poszczególnych warsztatów/kursów/medytacji w formie online zostaną określone w wiadomości e-mail wysłanej do zapisanego Uczestnika i są obowiązujące.
  4. Dokonując wpłaty zadatku za warsztaty/kurs/medytacje w formie online Uczestnik akceptuje, że opłata zawiera w sobie dostęp do nagrań.
  5. Anna Kubica Prosperity nie ponosi odpowiedzialności za łącze internetowe, jakość odbioru, ustawienia techniczne w sprzęcie Uczestnika.
  6. Anna Kubica Prosperity nie ponosi odpowiedzialności za nagłe przerwy w dostępnie do nagrań na wskazanej platformie w związku z awarią platformy lub z pracami technicznymi wykonywanymi na serwerze platformy służącej do odsłuchiwania nagrań.
  7. Uczestnik może korzystać z warsztatów/kursów/medytacji w formie online na własny użytek i zgodnie z ich przeznaczeniem, czyli odtwarzać w urządzeniach elektronicznych.
  8. Uczestnik nie ma prawa do powielania, kopiowania i wykorzystywania warsztatów/kursów/medytacji w formie online (w całości lub we fragmentach) w sposób niezgodny z prawem. Zabronione jest dystrybuowanie nagrań, udostępnianie ich osobom trzecim lub odtwarzanie publiczne.
  9. Uczestnik zobowiązany jest dbać o to, aby żadne nieupoważnione osoby nie korzystały z nagrań w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem. W przypadku wykrycia takich sytuacji, Anna Kubica Prosperity może kierować roszczenia z tego tytułu względem Uczestnika, z tytułu łamania praw do nagrania.

  5. Faktury

  1. Użytkownik / Uczestnik akceptuje faktury otrzymywane w formie elektronicznej w formie pliku PDF.
  2. W celu otrzymania faktury Użytkownik / Uczestnik musi podać dane firmy w tym NIP firmy w polu Wiadomość formularza zapisów lub przesłać pełne dane firmowe bezpośrednio na adres mailowy podany na stronie Serwisu przed dokonaniem płatności. Po dokonaniu płatności nie będzie możliwości wystawienia faktury.
  3. Anna Kubica Prosperity zbiera i przetwarza za pomocą Serwisu dane osobowe, dobrowolnie podane przez Użytkownika. Dane te są niezbędne do dopełnienia procesu zapisania Użytkownika i przesłania Użytkownikowi szczegółowych informacji.
  4. Zbierane i przetwarzane są jedynie te dane osobowe, które są niezbędne do świadczenia przez Anna Kubica Prosperity usług na rzecz Użytkownika Uczestnika oraz zapewnienia mu wsparcia w tym udzielenia krótkich odpowiedzi na zadane pytania.

  6. Wyłączenie odpowiedzialności

  1. Anna Kubica Prosperity nie ponosi wobec Użytkownika / Uczestnika odpowiedzialności za straty i szkody poniesione przez Użytkownika / Uczestnika w związku z korzystaniem z Serwisu, stosowaniem się do informacji prezentowanych w Serwisie lub zawartych w treściach przedstawianych podczas wydarzeń/warsztatów/kursów/medytacji/sesji indywidualnych w jakichkolwiek okolicznościach, jak również za skutki podjętych na tej podstawie działań i decyzji.
  2. Anna Kubica Prosperity nie gwarantuje, że Użytkownik / Uczestnik otrzyma informacje przesyłane za pomocą Internetu w formie bez błędów, pełnej i kompletnej.
  3. Anna Kubica Prosperity nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, ani za awarie sprzętu, opóźnienia i zakłócenia przesyłu informacji, spowodowane ingerencją osób trzecich lub działaniem siły wyższej.
  4. Anna Kubica Prosperity zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczenia dostępu do Serwisu (całkowicie lub częściowo), w celu jego ulepszenia, konserwacji lub jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub inne, niezależne od Anna Kubica Prosperity.